ระบบรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ เวลา 2022/05/20 02:15:01pm


แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้าระบบและกรอกข้อมูลแล้ว
ผู้สมัครใช้ระบบ(คน) ผู้เข้าระบบกรอกข้อมูลแล้ว(คน) ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ(คน)
 2745  2582  2499
จำนวนผู้เข้าระบบและกรอกข้อมูลแล้วแยกตามกลุ่มวิชา (คน)
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น พลศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย
333 452 32 19 423 91 79 55 165 933
จำนวนผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้เข้าสอบรายวันแยกตามกลุ่มวิชา (คน)
ลำดับที่ รหัส ชื่อกลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งว่าง 4 มิ.ย. 64 5 มิ.ย. 64 6 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 64 8 มิ.ย. 64 9 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 64 รวม
1 01     คณิตศาสตร์ 18 59  72  64  37  47  30  14 323
2 02     ภาษาไทย 51 57  139  76  46  54  40  24 436
3 05     ภาษาจีน 1 2  6  4  4  5  7  4 32
4 06     ภาษาญี่ปุ่น 1 2  2  2  1  5  3  2 17
5 27     พลศึกษา 5 33  108  48  38  78  76  30 411
6 28     ดนตรีศึกษา 8 19  19  11  6  15  12  5 87
7 32     นาฏศิลป์ 4 7  17  18  14  11  7  4 78
8 42     ศิลปศึกษา 3 2  8  7  12  9  12  4 54
9 56     ประถมศึกษา 22 25  44  25  27  19  12  7 159
10 57     ปฐมวัย 75 108  217  161  111  111  111  83 902
รวม 188 314 632 416 296 354 310 177 2499